Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Fungsi

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Fungsi Kementerian Kerja Raya secara terperinci adalah seperti berikut:

Merancang pembangunan rangkaian jalan Persekutuan di seluruh negara

Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek jalan Persekutuan dan lain-lain projek di bawah seliaan KKR

Mengawalselia, memantau dan memastikan penyenggaraan Jalan Persekutuan dan Bangunan Gunasama Persekutuan di seluruh negara dilaksanakan menepati perjanjian penswastaan

Pembangunan usahawan Bumiputera di dalam sektor pembinaan

Memantau pembinaan, operasi, pengendalian tol dan penyenggaraan lebuh raya bertol

Merancang dan menyelaras urusan sumber manusia dan kewangan (mengurus dan pembangunan) KKR dan JKR

Memantau jabatan dan agensi di bawah kawalannya

Memantau pelaksanaan projek pembangunan Kementerian Pelanggan yang dilaksanakan oleh JKR

Memberi khidmat nasihat dan sokongan kepada CIDB di dalam pembangunan industri pembinaan negara dan tenaga kerja mahir

Memberi khidmat nasihat dan sokongan kepada LJM, LAM dan LJBM di dalam program pembangunan tenaga kerja profesional bagi pasaran dalam dan luar negara

Kementerian Kerja Raya Malaysia