Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Akaun

Audience based content

X
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Pengurusan)
Visi: 

Menjadi sebuah organisasi terbilang dalam menyediakan perkhidmatan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan.

Misi: 
 • Menyediakan perkhidmatan bayaran yang efisien dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Menyediakan perkhidmatan perakaunan yang cekap.
 • Memberi khidmat nasihat dan auditan yang berkesan bagi memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan di Pusat Tanggungjawab dilaksanakan mengikut peraturan.
 • Menyediakan maklumat pengurusan kewangan yang tepat.
Objektif: 
 • Memastikan perakaunan Kementerian Kerja Raya dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab.
 • Menentukan satu sistem perakaunan yang sepatutnya diwujudkan dan pengawasan yang sesuai diadakan untuk mengelakkan kehilangan kerana penipuan atau kecuaian, tertakluk kepada penyeliaan am Pegawai Pengawal.
 • Menentukan hanya perbelanjaan yang dibenarkan diterima dan dibayar dalam tempoh yang telah ditetapkan serta diakaunkan dengan betul dan tepat.
 • Menentukan hasil yang diterima diakaunkan dengan betul dan tepat.
 • Melaporkan kepada Pegawai Pengawal apa-apa luar aturan yang berhubung dengan akaun awam yang dibawa kepada perhatiannya.
Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
 • Menyelenggara akaun bagi urusniaga perbelanjaan, hasil dan amanah Kementerian;
 • Menyediakan Penyata Akaun Tahunan Kementerian;
 • Mengurus semua pembayaran bagi Vot Mengurus, Vot Pembangunan dan Akaun Amanah serta gaji;
 • Melaksanakan sistem perakaunan kerajaan yang dibangunkan;
 • Memantau pelaksanaan sistem perakaunan kerajaan melalui naziran dan memberi khidmat nasihat sistem perakaunan (eSPKB dan eTerimaan) serta auditan Kira-Kira Wang Tunai; dan
 • Merancang, membangun dan melaksanakan program latihan/kursus perakaunan dan kewangan bagi meningkatkan kemahiran warga KKR.
Piagam Pelanggan: 

Kami bertekad untuk melaksanakan Pengurusan Perakaunan Kementerian Kerja Raya dengan cermat, cekap, berkesan, dan bertanggungjawab. Dalam melaksanakan tugas ini kami akan memastikan perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan disempurnakan seperti berikut:-

 • Membuat bayaran kepada pembekal/individu dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap;
 • Membuat bayaran gaji bulanan tidak lewat daripada 25 haribulan;
 • Menyediakan Penyata Kewangan Bulanan Kementerian tidak lewat daripada 25 haribulan;
 • Mengambil respon awal ke atas pertanyaan/aduan pelanggan eSPKB dan eTerimaan dalam tempoh tiga (3) hari;
 • Mengeluarkan laporan pemerhatian naziran dan eTerimaan dalam  tempoh empat belas (14) hari dari tarikh akhir  lawatan;
 • Menyemak penyata Kira-Kira Wang Tunai dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh terima.
  Alamat: 

  Bahagian Akaun,
  Kementerian Kerja Raya Malaysia,
  Tingkat 1, Blok A,
  Jalan Sultan Salahuddin,
  50580 Kuala Lumpur,
  Malaysia.

  Tel    : 03-2711 4139
  Faks : 03-2711 5457

  Kementerian Kerja Raya Malaysia