Page 7 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
3
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
VISI, MISI DAN MOTO KEMENTERIAN KERJA RAYA
VISI
Peneraju pembangunan infrastruktur dan
industri pembinaan negara
MISI
1. Memastikan pembangunan infrastruktur
dilaksanakan dengan cekap, berkualiti dan lestari.
2. Memantapkan industri pembinaan negara yang
lebih berdaya saing di peringkat global.
MOTO
Ke arah Kesejahteraan Rakyat