Page 24 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
18
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 4: MEMBUDAYAKAN KECEMERLANGAN
Strategi 4.2:
Memperkasa budaya integriti dan meningkatkan keharmonian dan
kesejahteraan di tempat kerja
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
4.2.1
Pelaksanaan pemerkasaan
keutuhan integriti melalui:
a) Sesi
“ Integrity On Air
” (jawab
persoalan integriti melalui siar
raya).
b)
Hari Integriti KKR.
a) 1 kali sebulan.
b) 1 tahun sekali.
2016-2020
Unit Integriti &
UKK
Unit Integriti
4.2.2
Penganjuran program
peningkatan keharmonian dan
kesejahteraan melalui:
a) “BPSM Open Day”.
b) Team Building.
c) Program kesihatan.
a) 1 tahun sekali.
b) 1 tahun sekali.
c) Sepanjang tahun.
2016-2020
BPSM