Page 22 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
16
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 3: MEMPERTINGKAT KUALITI DAN KECEKAPAN PENYAMPAIAN
PERKHIDMATAN
Strategi 3.2:
Menambahbaik mekanisme penyampaian perkhidmatan
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
3.2.1
Penambahbaikan Prosedur
Operasi Standard (SOP)
pengurusan sumber manusia
bagi skop berikut:
i. Pengurusan perkhidmatan.
ii. Kemajuan kerjaya.
i. Dua (2) SOP
ditambahbaik dalam
tempoh sasaran.
ii. Dua (2) SOP
ditambahbaik dalam
tempoh sasaran.
2016-2020
2016-2020
BPSM
Agensi
3.2.2
Penambahbaikan Piagam
Pelanggan BPSM.
Piagam Pelanggan
ditambahbaik dalam
tempoh sasaran.
2016-2020
BPSM
Agensi
3.2.3
Pelaksanaan Konferens
Pengurus Sumber Manusia
bersama
Jabatan/Agensi/Kementerian
lain.
Setahun sekali.
2016-2020
BPSM
Agensi