Page 21 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
15
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 3: MEMPERTINGKAT KUALITI DAN KECEKAPAN PENYAMPAIAN
PERKHIDMATAN
Strategi 3.1:
Mempertingkat kualiti penyampaian perkhidmatan
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
3.1.1
Pembangunan pangkalan data
personel yang bersepadu.
Satu (1) pangkalan data
personel dibangunkan.
2017-2018
BPSM
BPM
3.1.2
Pelaksanaan NBOS dengan
sektor swasta/badan berkanun
melalui:
i. Program
attachment/Cross
Fertilization.
i. Dua (2) program
dalam tempoh
sasaran.
2016-2020
BPSM
Bahagian
Berkaitan di
KKR
Agensi
3.1.3
Pelaksanaan Kajian
Persekitaran Kerja (Berdasarkan
inisiatif KKR Prihatin dan SPAN).
a) Penyediaan skop
kajian.
b) Pelaksanaan kajian.
c) Penyediaan laporan.
2017
2018
2019
BPSM
BPM
BKP