Page 20 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
14
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 2: MERASIONALISASI ORGANISASI
Strategi 2.2:
Kajian pembangunan skim perkhidmatan
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
2.2.1
Pelaksanaan program latihan
bagi memenuhi syarat kenaikan
pangkat/tukar lantik di bawah
skim perkhidmatan berkaitan.
a) Penjaga Jentera Elektrik J26
ke J28
b) Juruteknik J17/J22/J26 ke
JA29
a) Satu (1) program
dilaksanakan.
b) Satu (1) program
dilaksanakan.
2016-2020
KKR/JKR/
CIDB/LLM