Page 19 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
13
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 2: MERASIONALISASI ORGANISASI
Strategi 2.1:
Kajian pembangunan organisasi
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
2.1.1
Pelaksanaan kajian keperluan
jawatan di KKR/Agensi/Kader
menerusi pendekatan:
a) Naziran Sumber Manusia
i. Perjawatan
ii. Perkhidmatan
iii. Latihan
iv. Kemajuan Kerjaya
b) Kajian Beban Tugas dan
Fungsi Perjawatan
a) Empat (4) kali
setahun.
b) Dua (2) kali dalam
tempoh tahun
sasaran.
2016-2020
KKR/JKR/
CIDB/LLM
2.1.2
Penyediaan deskripsi tugas
(Job
Description – JD)
bagi setiap
perjawatan di
Bahagian/Jabatan/agensi.
a) Fasa 1: Dokumen JD
bagi kumpulan P&P
disediakan.
b) Fasa 2: Dokumen JD
bagi kumpulan
Pelaksana
disediakan.
2017-2018
2019-2020
KKR/JKR/
CIDB/LLM