Page 17 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
11
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 1 – MEMPERKASA PENGURUSAN BAKAT
Strategi 1.5:
Melaksanakan pemberian penghargaan dan anugerah
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
1.5.1
Pelaksanaan Majlis
Penganugerahan Perkhidmatan
Cemerlang berdasarkan
keputusan:
i. PPSM bagi APC.
ii. PPSM dan JPA bagi
PPC.
a) Pemarkahan LNPT
diselesaikan selewat-
lewatnya pada 31
Disember setiap
tahun.
b) PPSM bersidang
selewat-lewatnya
pada suku tahun
pertama setiap tahun.
c) Majlis
Penganugerahan
diadakan selewat-
lewatnya pada suku
tahun kedua setiap
tahun.
2016-2020
BPSM/JKR/
CIDB/LLM
1.5.2
Pencalonan Anugerah dan
Pingat Kebesaran Negeri-Negeri
*
Tertakluk kepada keputusan
urusetia di setiap SUK Negeri
Pencalonan pegawai
yang memenuhi
syarat/diperaku
dikemukakan kepada
urus setia di SUK
Negeri dalam tempoh
masa yang ditetapkan.
2016-2020
BPSM/JKR/
CIDB/LLM
1.5.3
Pelaksanaan Anugerah Pekerja
Contoh dengan:
a) Menyediakan kriteria dan
garis panduan.
b) Anugerah Pekerja Contoh
peringkat
Unit/Bahagian/Jabatan.
c) Anugerah Pekerja Contoh
peringkat Kementerian.
a) Garis panduan
disediakan.
b) Setiap
Bahagian/Jabatan
mengadakan
Anugerah Pekerja
Contoh setiap
setengah tahun.
c) Penganugerahan
setahun sekali.
Dis 2016
2017-2020
2017-2020
Setiap
Bahagian
KKR/JKR/
CIDB/LLM