Page 16 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
10
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 1 – MEMPERKASA PENGURUSAN BAKAT
Strategi 1.4:
Mengukuhkan pelaksanaan kemajuan kerjaya
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
1.4.1
Penyediaan dokumen Pelan
Penggantian
(Succession
Planning)
secara tahunan bagi
rujukan urusan pengisian
jawatan strategik dengan
mengambil kira:
i. Senarai kekananan PTD
mengikut gred bagi
rujukan pengisian
jawatan strategik; dan
ii. Carta Pelan
Penggantian mengikut
kekananan.
Dokumen dikemaskini
setiap suku tahun.
2016-2020
BPSM/JKR/
CIDB/LLM
1.4.2
Pelaksanaan Program
Pementoran berdasarkan PP
Bil. 8/2010 bagi pegawai
lantikan baru/bertukar
masuk/naik pangkat.
100% pegawai
menjalani Program
Pementoran setiap
tahun.
2016-2020
BPSM/JKR/
CIDB/LLM
1.4.3
Pelaksanaan urusan kenaikan
pangkat dan kemajuan kerjaya
secara laluan
Subject Matter
Expert (SME)
mengikut
keperluan bidang kepakaran
teknikal.
5% daripada jumlah
perjawatan (P&P di
JKR).
2016-2020
BPSM/JKR