Page 14 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
8
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 1 – MEMPERKASA PENGURUSAN BAKAT
Strategi 1.2:
Mengukuhkan pelaksanaan dan pemantauan tindakan intervensi dan
punitif
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
1.2.1
Pelaksanaan program
kesedaran yang berkesan
melalui:
Program pembangunan sahsiah
dan jati diri:
i.
Nilai-nilai Murni.
ii.
Pengurusan tatatertib.
a) 4 siri setahun.
a) 2016-2020
Unit Integriti
dan BPSM
1.2.2
Pelaksanaan program intervensi
& pemulihan yang berkesan:
a) Mengenal pasti pegawai
berprestasi rendah di semua
Bahagian/Agensi:
i. LNPT bawah 60%.
ii. Bagi kes pegawai yang
dirujuk oleh Ketua
Jabatan.
b) 100% pegawai yang
dikenalpasti mengikuti
program di bawah aplikasi
pemulihan berdasarkan PP
Bil. 18/2005.
a) Senarai pegawai
disediakan.
b) Progam
dilaksanakan sekali
setahun.
a)Suku tahun
pertama
2016-2020
b) 2016-2020
BPSM