Page 13 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
7
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 1 – MEMPERKASA PENGURUSAN BAKAT
Strategi 1.1:
Memperkasa pengurusan bakat
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
1.1.1
Pengurusan penempatan dan
pusingan kerja bagi skim
perkhidmatan gunasama dan
jawatan strategik mengambil
kira aplikasi psychometric iaitu:
i. Indeks Personaliti Sidek
(IPS).
ii.
Self-Directed Search
(SDS).
iii.
Dominance Influence
Steadiness Compliance
(DISC).
a) Fasa 1: 30%
daripada jumlah
urusan bagi tahun
berkenaan.
b) Fasa 2: 50%
daripada jumlah
urusan bagi tahun
berkenaan.
a) Fasa 1:
(2016-2018)
b) Fasa 2:
(2019-2020)
BPSM/JKR/
CIDB/LLM
1.1.2
Pengurusan penempatan dan
pusingan kerja bagi jawatan
berisiko tinggi dan jawatan
sensitif dengan:
Melaksanakan pusingan kerja
bagi jawatan yang berisiko tinggi
dan sensitif setiap 3 hingga 5
tahun.
a) Menyediakan
senarai
Bahagian/Unit dan
jawatan yang
berisiko tinggi dan
sensitif.
b) Pusingan kerja bagi
30% daripada
senarai data di (a)
berjaya
dilaksanakan.
a) Mac 2018
b) 2016-2020
BPSM/JKR/
CIDB/LLM
1.1.3
Pengisian jawatan dengan
kapasiti yang optimum.
Pengisian jawatan
mencapai sekurang-
kurangnya 90% pada
setiap tahun tertakluk
kepada dasar semasa
JPA/SPA.
2016-2020
BPSM/JKR/
CIDB/LLM