Page 9 - Pelan Tindakan GGP KKR

Basic HTML Version

Peraturan
perolehan Kerajaan
sedia ada disemak
agar selari dengan
GGP
Mewujudkan KPI
sebagai pengukur
pencapaian
pelaksanaan
Keperluan untuk
menubuhkan
jawatankuasa
pelaksana projek –
projek perintis