Page 3 - Pelan Tindakan GGP KKR

Basic HTML Version

KKR
Kementerian Kerja Raya
KeTTHA Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air
MOF
Kementerian Kewangan
JKR
Jabatan Kerja Raya
CIDB
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia
LLM
Lembaga Lebuhraya Malaysia
BK
Bahagian Kewangan
BPF
Bahagian Pengurusan Fasiliti
BPM
Bahagian Pengurusan Maklumat
GGP
Government Green Procument
CKUB
Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan
RP
Rolling Plan
LCC
Life Cycle Cost
KDNK
Keluaran Dalam Negara Kasar
RMKe-11 Rancangan Malaysia Kesebelas
KPI
Key Performance Index
pH
Penarafan Hijau
MYCrest
Malaysian Carbon Reduction and Environmental
Sustainability Tool
ICT
Information and Communication Technology