Page 16 - Pelan Tindakan GGP KKR

Basic HTML Version

Permasalahan
pelaksanaan Pelan
Tindakan GGP KKR
perlu ditangani
segera
Pemantauan
berterusan
terhadap Pelan
Tindakan GGP KKR
juga perlu
dilaksanakan bagi
memastikan
keberkesanannya
Penilaian
bersistematik
diperlukan bagi
mengukur kesan
pelaksanaan Pelan
Tindakan GGP KKR
Tinjauan berterusan
secara kaji selidik dan temu
bual melibatkan stakeholders
berkaitan dapat membantu
penilaian Pelan Tindakan GGP
KKR