Page 11 - Pelan Tindakan GGP KKR

Basic HTML Version

Penambahbaikan dan
adaptasi berterusan
terhadap garispanduan
GGP sedia ada
Keutamaan pada
produk dan
perkhidmatan yang
mesra alam dan
mematuhi piawaian
teknologi hijau
Impak kepada ekonomi
dengan memberi kesan
kepada pembangunan
industri tempatan