Page 10 - Pelan Tindakan GGP KKR

Basic HTML Version

10
STRATEGI 1
PROGRAM / AKTIVITI
PETUNJUK PRESTASI
PELAKSANA
CATATAN
Pengukuhan
Dasar dan
Kerangka
Institusi
Penetapan Petunjuk Prestasi
Utama (KPI) bagi pelaksanaan
GGP
Satu dokumen pelaksanaan GGP
KKR diterbitkan.
BK, KKR
Jangka diterbitkan dalam bulan
Jun 2016
Mewujudkan pusat rujukan
setempat / jawatankuasa yang
akan menyelaras pelaksanaan
GGP di peringkat Kementerian
(setiap Bahagian) dan Agensi.
Sebanyak 4 Focal Point ditetapkan.
KKR/JKR/CIDB
/LLM
i. Focal Point Induk di
Bahagian Kewangan, KKR
ii. Focal Point JKR adalah
Cawangan Alam Sekitar dan
Kecekapan Tenaga
iii. Focal Point LLM adalah
BKUB dan Bahagian
Kewangan agensi
iv. Focal Point CIDB adalah
Bahagian PembInaan
Mampan, CIDB
Mewujudkan jawatankuasa
pelaksana projek perintis GGP
(kategori kerja)
i. 3 projek perintis Rolling Plan Satu
(RP 1) RMKe-11 telah dikenalpasti
(bangunan).
ii. Pasukan projek ditubuh untuk
pelaksanaan dan pemantauan
(Julai 2016)
iii. Pemilihan produk diperluaskan
kepada proses kerja yang dapat
mengurangkan karbon dan kitar
semula
MOF/KKR/JKR/
CIDB/
GreenTech
Malaysia
i. Pusat Pengajian
Pengurusan Pelancongan
Hospitaliti dan Alam Sekitar
UUM Colgis (PH JKR)
ii. Menaiktaraf Pusat Latihan
Keselamatan Perlindungan
Malaysia, Bandar Baru
Enstek, Negeri Sembilan
(MyCrest)
iii. Fakulti Pendidikan Teknikal
dan Vokasional di Kampus
UPSI Teluk Intan, Perak
Fasa 2 (MyCrest)
Menyediakan dasar/panduan
pelaksanaan GGP di peringkat
Kementerian (setiap Bahagian)
dan Agensi
Menyediakan pautan
Pekeliling/Bahan Makluman/Program
Kesedaran berkaitan dengan
pelaksanaan GGP di dalam Portal
KKR dan agensi (Jun 2016)
KKR, JKR,
CIDB dan LLM
Dilaksanakan setiap Bahagian
Teknologi Maklumat masing -
masing